Key Speaker Agency

Terms and Conditions

Welcome to www.keyspeakeragency.com!

Algemene Voorwaarden 1. INLEIDING: DE KERNWAARDEN VAN KEY SPEAKER AGENCY 1.1 Key Speaker Agency (“Key Speaker Agency”) staat voor verbinden. Wij zijn uw partner in uw zoektocht naar de beste spreker, presentator of artiest (“Key Speaker”) die hun passie en creativiteit met uw organisatie wil delen om op die manier het verschil te maken. Key Speaker Agency begrijpt als geen ander dat uw volgende evenement het potentieel heeft om te onderwijzen, aan te moedigen, te verbinden en te motiveren. 1.2 Wij ontlenen ons bestaansrecht aan het verbinden van de juiste spreker aan uw evenement. Key Speaker is dan ook een ruim begrip en moet dan ook zo worden gelezen in het kader van deze algemene voorwaarden; het ziet op iedereen die zich namens Key Speaker Agency verbindt om van uw evenement (de “Ervaring”) een onvergetelijke ervaring te maken. 1.3 Wij beogen dan ook zaken met u te doen op een zo transparant mogelijke wijze, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het succes in onze samenwerking zal dan ook tot uitdrukking komen in de overbodigheid van deze algemene voorwaarden. Wij gaan ervan uit dat deze algemene voorwaarden slechts bij aanvang van onze samenwerking ter hand worden gesteld om vervolgens in de la te gaan om er vervolgens nooit meer uit te worden gehaald. 1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden en is ook beschikbaar op onze website (www.keyspeakeragency.com). Mocht u als Klant (“Klant”) nog vragen hebben over deze voorwaarden aarzelt u dan niet ons dat te laten weten. 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen Key Speaker Agency en de Klant op het moment dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. 2.2 Key Speaker Agency behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor een reeds gesloten overeenkomst. Een eventuele wijziging zal uiterlijk 14 dagen voor de inwerkingtreding van deze wijziging schriftelijk aan de Klant kenbaar worden gemaakt. 2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Key Speaker Agency en de Klant in overleg treden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 3.1 Offertes van Key Speaker Agency zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen zijn voor Key Speaker Agency eerst bindend nadat deze door Key Speaker Agency schriftelijk zijn bevestigd. 3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Key Speaker Agency dit schriftelijk heeft bevestigd. Na de totstandkoming van een overeenkomst zal Key Speaker Agency deze naar beste kunnen uitvoeren. 3.3 Een eventueel tussen Key Speaker Agency en de Klant overeengekomen termijn voor levering is een streeftermijn. De enkele overschrijding daarvan brengt Key Speaker Agency niet in verzuim. 3.4 De Klant verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden door Key Speaker Agency zonder vertraging kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan de Klant alle kosten die daaruit ontstaan voor zijn rekening zal nemen. 3.5 Alle wijzigingen in aangenomen werk, ongeacht de achtergrond van deze wijziging, worden beschouwd als meerwerk (indien deze wijzigingen tot meer werk leiden). De kosten in verband met meerwerk zullen worden doorberekend aan de Klant. 4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE HUYSGENOOT 4.1 De Klant garandeert dat zij aan het Key Speaker Agency voorafgaand aan de uitvoering van de Ervaring en met inachtneming van een redelijk termijn, alle informatie en documenten zal verstrekken die het Key Speaker Agency dan wel de Key Speaker nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht. Indien de Klant in de planning wijzigingen wenst aan te brengen die van invloed kunnen zijn op de opdracht, zal de Klant het Key Speaker Agency daarvan direct op de hoogte brengen. Partijen zullen alsdan in overleg treden over een eventuele mogelijkheid de opdracht aan te passen. 4.2 De Klant dient zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van de adequate faciliteiten zodat alle partijen het maximale uit de Ervaring kunnen halen. De Klant garandeert dat deze faciliteiten voldoen aan professionele kwaliteit en tijdig zijn opgesteld. Onder faciliteiten wordt onder meer verstaan geluidsapparatuur, microfoon, audiovisuele faciliteiten, scherm, beamer, katheder, licht en een podium. 4.3 Indien de Key Speaker zelf andere of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, dan zijn deze automatisch van toepassing. 4.4 De Klant is aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van eigendommen van de Key Speaker die door de Klant worden beheerd in het kader van het Evenement. 4.5 Key Speaker Agency kan ook zelf faciliteiten ter beschikking stellen (bijv. het sub- licentiëren van software op het gebied van mediatechnologie) in welk geval de Klant, voor eigen rekening en risico van de Klant, gebruik zal maken van deze faciliteiten. 4.6 Tenzij anders overeengekomen is de Klant niet gerechtigd tijdens het Evenement: (a) foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken; (b) journalisten of overige leden van de pers toe te laten; (c) de naam en/of beeltenis van de Key Speaker te gebruiken in publicitaire uitingen. 4.7 De Klant zal niet zonder voorafgaande toestemming van het Key Speaker Agency het Evenement of de Key Speaker verbinden aan een product of maatschappij voor promotionele doeleinden of anderszins. 4.8 De Klant zal voorafgaand aan het Evenement het Key Speaker Agency informeren over het aantal personen dat het Evenement zal bijwonen. Bij overschrijding kan Key Speaker Agency nadere voorwaarden verbinden aan het Evenement. 4.9 De Klant zal voorafgaand aan het Evenement het Key Speaker Agency informeren over de zaalopstelling gedurende de bijdrage van de Key Speaker. Indien niet vermeld, kan Key Speaker Agency nadere voorwaarden verbinden aan het Evenement en is de Klant aansprakelijk voor eventuele schade. 5. UITVOERING DOOR DERDEN 5.1 Key Speaker Agency is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tot opdracht. Key Speaker Agency is bevoegd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met de Klant over te dragen aan een derde. 5.2 Indien de Klant rechten en/of plichten voortvloeiend uit het Evenement wil overdragen aan een derde, dient de Klant voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan het Key Speaker Agency. 5.3 Key Speaker Agency is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect, die het gevolg is van tekortkomingen van derden, behoudens in het geval van artikel 11. 6. VERGOEDING EN WIJZE VAN BETALING 6.1 De prijzen op de offerte zijn indicatief. Indien tussen Key Speaker Agency en de Klant een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de prijzen voor partijen bindend. De prijzen zijn exclusief out-of-pocket expenses, omzetbelasting (BTW), vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 6.2 De Klant zal de door Key Speaker Agency gezonden facturen binnen tien (10) dagen na factuurdatum voldoen, tenzij tussen partijen schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. 6.3 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de in het vorige lid gegeven termijn betaalt, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt beschouwd. 6.4 Indien de Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt de vordering uit handen gegeven. In dat geval is de Klant naast het verschuldigde totale factuurbedrag, vermeerderd met de verschuldigde contractuele rente, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 1.500. 7. VERGOEDING IN GEVAL VAN ANNULERING 7.1 De Klant is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren of te verplaatsen in welk geval het Key Speaker Agency de in rekening te brengen kosten zal laten afhangen van de termijn tussen annulering en de geplande Ervaring: (a) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren of verplaatsen geldt), (b) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren of verplaatsen geldt); (c) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren of verplaatsen geldt). 7.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.1 zal de Klant altijd minimaal een bedrag dienen te vergoeden van 50% van de volledige opdrachtsom indien de Klant de offerte getekend heeft geretourneerd of per email heeft bevestigd dat hij akkoord is met de verstuurde offerte. 7.3 Indien op het moment van annulering of verplaatsing de (direct of indirecte) schade van het Key Speaker Agency hoger is dan de annulerings- /verplaatsingsvergoeding zoals opgenomen in artikel 7.1 dient de Klant dit hogere bedrag aan het Key Speaker Agency te vergoeden. 8. RECLAME 8.1 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht onder art. 7:21 BW of enig ander mogelijk recht van de Klant wegens niet-deugdelijke nakoming van Key Speaker Agency, is steeds dat de Klant Key Speaker Agency schriftelijk in kennis stelt van de niet-deugdelijke nakoming uiterlijk binnen drie werkdagen na levering van hetgeen is overeengekomen door Key Speaker Agency. 9. INTELLECTUELE EIGENDOM 9.1 Key Speaker Agency behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar verleende diensten, afbeeldingen, modellen en andere zaken die intellectueel worden beschermd. De Klant zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er bij derden geen misverstand zal bestaan dat de geleverde diensten door de Key Speaker zijn geproduceerd en dat Key Speaker Agency zich ter zake alle rechten heeft voorbehouden. 9.2 Verveelvoudiging, openbaarmaking en verspreiding van het materiaal dat de Key Speaker ter beschikking stelt in het kader van deze overeenkomst zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 9.3 Voor elke handeling in strijd met dit artikel zal de Klant een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van EUR 10.000 per keer, onverminderd het recht van Key Speaker Agency om daarnaast de geleden schade te verhalen op de Klant. 10. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 10.1 Aan Key Speaker Agency komt de bevoegdheid tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst toe indien de Klant, na een ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. 10.2 Key Speaker Agency kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen of haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst opschorten indien: (a) de Klant surseance van betaling aanvraagt; (b) het faillissement van de Klant wordt aangevraagd; (c) de Klant zelf faillissement aanvraagt; (d) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Klant van toepassing wordt verklaard; (e) de Klant een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt; (f) de Klant onder curatele wordt gesteld; of (g) de Klant Nederland mocht verlaten c.q. zich in het buitenland vestigt, zijn bedrijf stillegt, liquideert en/of verkoopt Key Speaker Agency zal wegens een beëindiging op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 10.3 Vergoedingen die Key Speaker Agency vóór de ontbinding of (geheel of gedeeltelijke) beëindiging heeft gefactureerd en die zij reeds bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. (geheel of gedeeltelijke) beëindiging direct opeisbaar. 10.4 De verplichting tot betaling van de verschuldigde vergoedingen blijft ook tijdens een opschorting bestaan. Indien Key Speaker Agency na opschorting weer tot levering zal overgegaan, zullen de hiermee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht bij de Klant. 11. AANSPRAKELIJKHEID 11.1 Key Speaker Agency aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet of de aansprakelijkheid van Key Speaker Agency voortvloeit uit dit artikel. 11.2 Aansprakelijkheid van Key Speaker Agency wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Key Speaker Agency onverwijld, in ieder geval niet later dan een week na de prestatie van Key Speaker Agency, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Key Speaker Agency een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegund en Key Speaker Agency ook na die termijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de desbetreffende verplichting(en). In geen geval is Key Speaker Agency aansprakelijk voor indirecte schade. 11.3 De totale aansprakelijkheid van Key Speaker Agency wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) uit een overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding per gebeurtenis niet hoger dan de door Key Speaker Agency in rekening gebrachte vergoeding voor haar verplichting(en) onder de overeenkomst, met dien verstande dat ook als één gebeurtenis heeft te gelden een reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. 11.4 Aansprakelijkheid van Key Speaker Agency voor indirecte schade, in elk geval daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 12. OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 12.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 12.2 Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden waarbij Key Speaker verhinderd is, zullen Key Speaker Agency en de Klant in overleg treden om tot een oplossing te komen. Partijen kunnen in dit verband besluiten het optreden te verplaatsen of een door Key Speaker Agency voorgedragen vervanger in de plaats te laten treden van de Key Speaker in welk geval ook een prijsaanpassing op grond van artikel 3.5 besproken zal worden. 12.3 Bij onvoorziene omstandigheden kan gedacht worden aan een noodgeval, ziekte, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid zoals verplichtingen die voortkomen uit contracten m.b.t. televisie- of radio presentatiewerkzaamheden, theater- muziek- of cabaretoptreden, deelname aan of verslaggeving van belangrijke sportwedstrijden, of andere zwaarwegende redenen in de persoonlijke sfeer die het optreden onmogelijk maken. 12.4 Indien de Klant schade lijdt ten gevolge van een verhindering van de Key Speaker, is Key Speaker Agency niet aansprakelijk. 13. NON CONCURRENTIE 13.1 Gedurende 3 jaar na uitvoering van de overeenkomst is het de Klant verboden om voor hem of namens hem werkzaamheden te laten verrichten door de Key Speaker. 13.2 Indien er een overtreding plaatsvindt van hetgeen beschreven in artikel 13.1 is er een direct opeisbare boete verschuldigd van het betaalde bedrag aan de Key Speaker, maar ten minste €2.500,- (zegge: VIJFENTWINTIGHONDERD EURO) per dag of per optreden, onverminderd het recht van Key Speaker Agency nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 14. VERVALTERMIJN 14.1 Elke vordering van de Klant jegens Key Speaker Agency vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden. Deze termijn kan niet worden gestuit. 14.2 De in het vorige lid genoemde termijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. 15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 15.1 De overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende geschillen tussen Key Speaker Agency en de Klant worden beheerst door Nederlands recht. 15.2 De geschillen die tussen Key Speaker Agency en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van de door Key Speaker Agency met de Klant gesloten overeenkomst(en) dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht onverminderd het recht van Key Speaker Agency om te dagvaarden in een andere plaats.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use www.keyspeakeragency.com if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: “Client”, “You” and “Your” refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s terms and conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” and “Us”, refers to our Company. “Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of nl. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing www.keyspeakeragency.com, you agreed to use cookies in agreement with the Key Speaker Agency’s Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

.

.

You must not:

 • Republish material from www.keyspeakeragency.com
 • Sell, rent or sub-license material from www.keyspeakeragency.com
 • Reproduce, duplicate or copy material from www.keyspeakeragency.com
 • Redistribute content from www.keyspeakeragency.com

This Agreement shall begin on the date hereof. Our Terms and Conditions were created with the help of the Terms and Conditions Generator.

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. Key Speaker Agency does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of Key Speaker Agency,its agents and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who post their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, Key Speaker Agency shall not be liable for the Comments or for any liability, damages or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

Key Speaker Agency reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive or causes breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

 • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
 • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;
 • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
 • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant Key Speaker Agency a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats or media.

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

 • Government agencies;
 • Search engines;
 • News organizations;
 • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
 • System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources;
 • dot.com community sites;
 • associations or other groups representing charities;
 • online directory distributors;
 • internet portals;
 • accounting, law and consulting firms; and
 • educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of Key Speaker Agency; and (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to Key Speaker Agency. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 • By use of our corporate name; or
 • By use of the uniform resource locator being linked to; or
 • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of Key Speaker Agency’s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

Content Liability

We shall not be hold responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it’s linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

 • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
 • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

Dutch